"กาญจนบุรี4 เอราวัณ"
3 วัน 2 คืน โดยรถปรับอากาศ

พระปฐมเจดีย์ – น้ำตกไทรโยค – ปราสาทเมืองสิงห์ – น้ำตกเอราวัณ
สุสานดอนรัก - สะพานข้ามแม่น้ำแคว – วัดถ้ำเสือ – วัดถ้ำเขาน้อย

บริษัท บางกอกสไมล์เทรเวล จำกัด ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวสุดพิเศษสำหรับทุกท่าน
 “กาญจนบุรี4 เอราวัณ” นำท่าน
ย้อนอดีตสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมทางรถไฟสายมรณะ แวะเพลิดเพลินเล่นน้ำตกไทรโยคเย็นฉ่ำ ชมปราสาทเมืองสิงห์ เดินป่าท่องไพร เล่นน้ำตกเอราวัณอย่างสนุกสนาน เที่ยวชมสุสานดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย พักผ่อนที่รีสอร์ทสวยริมน้ำท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ บริการอาหารรสเลิศ ปลอดภัยในการเดินทาง และสะดวกกับการบริการที่เป็นกันเองจากทีมงาน...
 

วันแรก กรุงเทพฯ - นครปฐม - กาญจนบุรี - ไทรโยค
08.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถโค้ช/ตู้ปรับอากาศ
บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ (1)
แวะนมัสการ พระปฐมเจดีย์  ที่ จ.นครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคล

12.00 น. เดินทางถึงที่พัก เช็คอินเข้าที่พัก โยโกะรีสอร์ท หรือเทียบเท่า
บริการอาหารกลางวัน (2)
14.00 น.

นำท่านเที่ยวชม และเล่น น้ำตกไทรโยค อย่างสนุกสนาน  พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. บริการอาหารเย็น (3)
หลังอาหารพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ตามอัธยาศัย  ราตรีสวัสดิ์ 
วันที่สอง ปราสาทเมืองสิงห์ - น้ำตกเอราวัณ
07.30 น.

บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (4) อำลาที่พัก

09.00 น. นำท่านชม ปราสาทเมืองสิงห์ ปราสาทขอมโบราณที่อยู่สุดชายแดน
ทางด้านทิศตะวันตกของไทย
12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (5)

13.00 น.

เดินทางสู่ น้ำตกเอราวัณ น้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้นด้วยกัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินป่า ท่องไพร และเล่นน้ำตกกันได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านกลับที่พัก

18.00 น. บริการอาหารเย็น (6) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม สุสานดอนรัก - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - กรุงเทพฯ
07.30 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (7) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00 น. นำท่านสู่ตัวเมืองกาญฯ ชม สุสานดอนรัก และ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ให้ท่านได้ซื้อของฝากตามอัธยาศัย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (8)
13.00 น. ออกเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ และ วัดถ้ำเขาน้อย จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…
 


อัตราค่าบริการ

กรุ๊ปเหมา (คน) 2-3 4-5 6-7 8-10 Join
ราคา/คน (บาท) - 4.650 4.150 3.650 3.650

กำหนดการเดินทาง

Program กาญจนบุรี4 เอราวัณ
Duration 3 วัน 2 คืน โดยรถปรับอากาศ
กรุ๊ปเหมา ออกเดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
กรุ๊ปจอย -

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถบัส/ตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดเส้นทาง
2. ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องปรับอากาศห้องละ 2 ท่านที่ โยโกะรีสอร์ท หรือเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ และอาหารว่างบริการบนรถ
4. ค่าบริการล่องแพ และเครื่องดื่มบริการ
5. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ท่านละ 200,000 บาท
7. ค่ามัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2.
ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่สั่งเพิ่ม,
ค่าโทรศัพท์,
    ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
หมายเหตุ
กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ
การสำรองที่นั่ง
1. สำรองที่นั่ง และมัดจำล่วงหน้าท่านละ 1,000 บาท ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง
    อย่างน้อย 7 วัน

2. โอนเงินเข้าบัญชี
(ออมทรัพย์)
3. เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณาโทรแจ้งชื่อ-นามสกุล กับทางบริษัทฯ หรือแฟกซ์ใบสลิปการโอน
    พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล
 
 
www.bangkoksmiletravel.com